Op zaterdag 16 juli 2022 zullen afgevaardigden van stichting de Dappere Strijder een eendaagse fietstocht doen van de Elfstedentocht. Deze tocht is 240 kilometer en zal per fiets worden afgelegd rondom en door de Friese steden.

De fietstocht komt (achtereenvolgens) langs onderstaande plaatsen:

Bolsward, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie, Nij Altoenae, Hallum, Marrum,Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, IJsbrechtum, SneekIJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

De volledige opbrengst van de elfstedentocht zal worden benut voor STOP HERSENTUMOREN.

Stop hersentumoren: Hersentumor onderzoek is onze hoofdzaak